HERRINERING: Indien SARAH in netwerk is, wees zeker dat het helemaal dicht is op alle locale computers alvorens naar de update over te gaan. Nadien zal ieder computer imperatief de update moeten uitvoeren door het voorstel bij het starten aan te nemen, zo niet zal SARAH weigeren te starten.

Hier volgt een herinnering betreffende de procedure van de back-ups daar we beseffen dat deze te vaak niet uitgevoerd worden. Het is natuurlijk zeer belangrijk over een veiligheidskopie van elk dossier te beschikken. Kijk na of het wel het geval is alvorens een update te installeren. In geval van twijfel, aarzel zeker niet om een volledig kopie van de map SARAH te maken. Alhoewel ieder update veel tests heeft ondergaan kan altijd een bijzondere situatie voorkomen die de goede werking van de update hinderen. Het is dan steeds gemakkelijker een oplossing te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die voortvloeien uit de niet-toepassing van het voorzorgsbeginsel af. U kunt deze kopie gemakkelijk uitvoeren door de harde schijf die de map SARAH bevat te openen (op de server indien u in een netwerk zit): klik op de map SARAH om hem te selecteren en druk dan tegelijker tijd op de toetsen [CTRL] [C], druk dan op [CTRL] [V] om een kopie te bekomen die “SARAH – Kopie” heet. U kunt deze hernoemen bvb in “SARAH voor dagdatum”. U kunt natuurlijk de kopie naar een andere schijf of USB-stick en het is zelfs aangeraden. In het algemeen, vergeet niet om veiligheidskopieën van uw dossiers regelmatig te doen. De enkele ogenblikken die noodzakelijk zijn voor de functie “Bestand > Bewaren” zullen u misschien lange uren kunnen besparen in geval van probleem.

Opmerking: de licentiecode van de vorige versie was niet altijd op de juiste wijze in de dossiers opgenomen. Als gevolg en ondanks de introductie van de nieuwe code voor het update naar versie 6.2; het kan zijn dat bij het opnemen van een dossier het bericht dat vraagt naar een nieuwe code verschijnt gevolgd door het venster “Gebruiker”. Het is genoeg te bevestigen door het klikken op “Valideren” daar de voorgestelde code de juiste is.

Kunt u een update downloaden langs de functie “Utils > Update downloaden” van SARAH. Indien u dit wenst, kunt u eveneens het vanaf onze site krijgen.

Kort overzicht van de voornaamste nieuwigheden: (hun beschikbaarheid hangt van de gebruikte versie af)

 • U bent boekhouder en uw klanten zouden het graag hebben hun gegevens te kunnen bekijken zonder u telkens te moeten lastig vallen, noch deze zelf te moeten coderen. Hier komt de oplossing: plaats bij hen de nieuwe versie SARAH Display die speciaal bestaat om op deze benodigheid te kunnen antwoorden. Geen codering kan met deze versie gemaakt worden. Na het herstellen van de veiligheidskopie van de boekhouder die SARAH gebruikt gekregen te hebben, zal het mogelijk zijn de algemene rekeningen, de klanten en leveranciers te bekijken en hun historieken en uittreksels te raadplegen. Indien PDFbestanden bij coderingen werden bijgevoegd zal het ook mogelijk zijn deze te bekijken. De klanten en leverancierslijsten zullen ook geprint kunnen worden volgens de verschillende criterias en classementen, o.a. volgens hun zakencijfer. De boekhoudkundige afdrukkingen zullen eveneens beschikbaar zijn alsook de berekening en zending van de BTW lijsten langs Intervat en de fiches 281.50 op Belcotax. De jaarlijkse balansen zullen ook geprint kunnen worden. Opgelet, men moet wel steeds dezelfde versie als die van de boekhouder gebruiken, anders zal het herstellen van een veiligheidskopie niet mogelijk zijn. Noteer ook dat deze bepaalde versie niet altijd bezorgd zijn door de vermeldingen “alle versies” in de tekst die deze update volgt. Voor een unieke kost van 120 € voor de licentie en van 80 € per jaar voor het onderhoudscontract. We zullen SARAH Display langs het onderhoud op afstand kunnen installeren en de nodige werkings basis kunnen verlenen. Nadien, een toegang naar de updates en de technische hulp zal mogelijk zijn voor de gebruikers in orde van onderhoudscontract. Voor meer informatie: info@sarah.be.
 • De nieuwe functie “Dashboard” laat een boekhoudkundige- en commerciëel- situatie van het dossier vergezeld van grafieken.
 • Verbetering van de behandeling van de teruggenomen gegevens bij de nazicht van de BTW nummer op de sites VIES en Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Nieuwe functie om een bibliotheek e-mails typen gebruikelijk bij het opsturen van commerciële documenten en maningen. Mogelijkheid om een, met een specifieke software gemaakt, HTML document terug te halen.

Boekhouding

 • Er bestaat nu een nieuwe functie om een verbinding te kunnen maken met ADIBOX. Deze behandeld facturen die gescand werden met herkenning van de tekens met hulp van het proces ADISCAN. Het haalt documenten op in e-FFF-indeling voor een semi-automatische codering. De documenten kunnen in deze wijze 3 tot 5 maal sneller in de boekhouding opgenomen worden dan volgens een manuële behandeling. Het principe is om een Demat’Box®-scanner te gebruiken en/of de documenten te verzenden dankzij de “Drag & Drop” -module die beschikbaar is op de website. Het zijn snelle oplossingen, gemakkelijk in de hand te nemen en binnen het bereik van iedereen, fiduciaires of bedrijven. ADIBOX is een innovatief hulpmiddel om alle informatie over een factuur of een creditnota te vinden (documentnummer, datum, bedrag, verzender, bestemmeling…). Voor meer informatie over ADIBOX en zijn abonnement: info@sarah.be en www.adibox.be.
 • Bij het recupereren van diverse verrichtingen die tegengeboekt moeten worden, mogelijkheid om ze allemaal in één keer te behandelen of alleen de eerste gevonden en ze dan één per één te behandelen.
 • Talrijke verbeteringen bij de bankverbinding voor de behandeling van de CODA bestanden. Opgelet, voor het installeren van de versie 6.2, indien u deze functie gebruikt, noteer zorgvuldig uw persoonlijke instellingen (toegankelijk langs de knop “Parameters”). Aangezien ze nu in elk dossier opgenomen worden, zullen ze ingevoerd moeten worden bij het volgende CODA behandeling. Het is aangeraden ze onmiddellijk in te geven na het installeren van de versie 6.2 met behulp van de nieuwe functie “Utils > Parameters > Bankverbinding”.
 • In het opzoekingsvenster [F3], de nieuwe knop “Zoom” toont de volledige verrichting betreffende de lijn waar de selectiebalk ligt.
 • De knop “281.50” is voortaan beschikbaar voor de aankoopdocumenten in de vensters uittreksel en historiek. Men kan, op die manier, eenvoudig controleren of een rekening gekoppeld aan de 281.50-fiches een record heeft voor elk document.
 • Nieuwe functionaliteiten om de bepaling van een budget te vergemakkelijken: terugname van de saldi van het vorige boekjaar, verhoging of verlaging van een percentage van de waarden van het tabel, interactieve rekenmachine.
 • De inhoud van de samenvatting van de exploitatie rekening is volledig herzien voor een betere distributie en duidelijkheid van de verschillende klassen met vermelding van de bruto- en verkoopmarges.
 • Met een nieuwe functie kunt u de bijbehorende verhoudingen, ratio’s en grafieken over vier jaar berekenen, weergeven en afdrukken.
 • Een nieuwe functie toont en analyseert de afpuntingen om afwijkingen te detecteren en dezen zullen onverzameld kunnen worden. De afgepunte bedragen worden vergeleken met het saldo van de verrichtingen aanwezig in de rekening uittreksels.

Commerciëel beheer

 • Het nieuwe tabblad “Historiek” in de artikel fiche toont het detail van zijn voorraad bewegingen.
 • De nieuwe lijst statistieken geeft een tabel met de aankoopcijfer, verkoop- en winst van alle artikels, voor een selectie van produkten, of een artikelselectie.
 • Verbetering van het inhoud van de betalings opvolgingslijst.
 • Verbetering van de behandeling gebonden aan een document modificatie.
 • De vensters voor het beheer van de bonnen tonen de totalen BTW-in en zonder BTW.
 • Het beheer van de klantenbestellingen kijken naar het voorraad om te tonen de artikels die verzonden kunnen worden en die waar het voorraad ontoereikend is.
 • Nieuwe mogelijkheid een factuur/creditnota van vorig boekjaar te dupliceren en een creditnota te creëren vanaf een factuur van vorig boekjaar.
 • Het beheervenster voor facturen en creditnota’s maakt het mogelijk een multiselectie te maken om sneller te kiezen die die afgedrukt moeten worden of die die in PDF-formaat opgestuurd moeten worden.
 • Mogelijkheid het voorraad na te zien rekening houdend van de inventaris van het vorige jaar en van de verrichtingen die sindsdien gemaakt werden. Automatische verwerking van de afwijkingen.